ตรงกับวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน 64 ค่ะ
ซึ่งวันคนพิการแห่งชาตินี้ ได้ถูกกำหนดขึ้นโดย สภาคนพิการแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้คนพิการได้พบปะ สังสรรค์ แสดงความสามารถ และนอกจากนี้ยังมีเพื่อให้คนพิการได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยรักษา บรรเทาและฟื้นฟู เพื่อให้คนพิการสามารถอยู่รวมกับบุคคลอื่นในสังคมได้

โดยประเภทของความพิการนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

  1. พิการทางการมองเห็น
  2. พิการทางการได้ยิน
  3. พิการทางกายหรือทางการเคลื่อนไหว
  4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
  5. พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
  6. พิการซ้ำซ้อน หมายถึง ผู้ที่มีความพิการมากกว่า 1 ลักษณะขึ้นไป

สัญลักษณ์ประจำวันคนพิการแห่งชาติ คือ ‘ดอกแก้วกัลยา’
ซึ่ง ดอกแก้วกัลยา นี้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ที่ถูกทำขึ้นโดยคนพิการ ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ

สนใจบริการ

เฝ้าไข้ที่บ้านและโรงพยาบาล #พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล #ดูแลเจาะเลือดที่บ้าน #บริการทำแผลที่บ้าน #บริการวางแผนสอนดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้าน#เปลี่ยนสายให้อาหาร#เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่บ้าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @unitynursingcare
Tel 📱: 063-526-5593
E-mail 📩: unitynursingcare@gmail.com
Website 🌐 : www.unitynursingcare.com