บริการล้างแผลที่บ้าน

บริการทำล้างแผลที่บ้านโดยพยาบาลวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้อง
 • ไปทำแผลที่โรงพยาบาลหรือคลินิคทุกวัน
 • ต้องทำแผลตามหลักสะอาด ปราศจากเชื้อ (Sterile Technique)
 • ผู้รับบริการที่ต้องมีการทำแผลภายหลังการผ่าตัด มีแผลเย็บ แผลกดทับ (Pressure Sore) แผลเบาหวาน (Diabetic Ulcer) เป็นต้น
 • ผู้รับบริการที่นอนติดเตียง (Bed Ridden) อ่อนแรง เคลื่อนย้ายลำบาก เช่น ผู้สูงอายุ
 • บริการของเราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล  อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการต้องไปรอคิวทำแผลที่โรงพยาบาลนาน
 • โดยจะมีสรุปรายงานการประเมินและการเปลี่ยนแปลงของแผลให้ผู้รับบริการและญาติรับทราบทุกครั้ง
Wound Dressing Service at home by professional nurses is suitable for service recipient who need to:
 • Go to the hospital or clinic for wound care every day.
 • The wound must be clean and sterile (Sterile Technique).
 • Patients who need wound dressing after surgery, including sutures, pressure sores, diabetic
  ulcers, and others.
 • Bed ridden patients who have weak conditions and move difficultly, such as the elderly.
 • Our services save travel costs for both patients and caregivers. The service also helps to
  minimize the time required to wait in a long queue for wound care at the hospital.
 • We will summarize the assessment report and the change of wound for the patient and
  relatives every time that service has been performed.

CUSTOMER REVIEW

บริการเจาะเลือดที่บ้าน

บริการเฝ้าไข้ที่บ้านและโรงพยาบาล

บริการพาผู้ป่วย/ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

บริการสอนการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุที่บ้าน